Yasal

Giriş

Ontex.com (“Site”) sayfasına hoş geldiniz. Bu yasal uyarı, her bir ziyaretçinin (“Ziyaretçi”) bu Siteyi kullanımını düzenler. Bu Siteyi kullanan Ziyaretçi, bu yasal uyarının içeriğine uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olur.

Ontex, yasal uyarıyı herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçeyle değiştirme hakkını saklı tutar. Gözden geçirilen yasal uyarı, Sitede yayınlanma tarihinden itibaren Site kullanımında geçerli olacaktır. Her bir Ziyaretçi, en son versiyonu okuduğundan emin olmak için bu yasal uyarıyı düzenli olarak kontrol etmelidir.

Bu Site, bütün Ziyaretçilere açık alanları ve parolayla korunan alanları içerir. Bu yasal uyarı, bu Sitenin hem kamuya açık alanları hem de parolayla korunan alanları için geçerlidir.

Kullanım Koşulları

Her bir Ziyaretçi sadece kurum içinde iş amaçlı kullanım veya ticari olmayan kişisel kullanım amacıyla bu Sitenin öğelerini ve bilgilerini görüntüleyebilir, kopyalayabilir veya saklayabilir ve bu Siteden sayfa yazdırabilir. Bu Sitenin hiçbir bölümü, Ontex’in önceden yazılı onayı olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka herhangi bir biçimde veya yolla kopyalanamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez, yeniden yayınlanamaz, görüntülenemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Bu Siteye yönelik hiçbir hak, tasarruf yetkisi veya menfaat, işbu belgede açıkça ortaya konulan hükümler çerçevesinde bu Siteyi kullanmaya yönelik sınırlı hak haricinde Ziyaretçiye aktarılamaz.

Bu Site, internet sitesine zarar veren veya verebilecek olan ya da Sitenin varlığını veya ulaşılabilirliğini ihlal eden veya edebilecek olan herhangi bir biçimde veya yasadışı, hukuk dışı, usulsüz ya da zararlı olan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yasadışı, hukuk dışı, usulsüz ya da zararlı bir maksat veya faaliyetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Bu Site, Ontex’in önceden yazılı izni olmaksızın pazarlamayla veya (sınırlı olmamak üzere ağ kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil) Siteyle ilişkili sistematik ya da otomasyonlu toplama faaliyetleriyle ilişkili ya da hiçbir maksatla kullanılamaz.

Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu Site ve bu Sitenin tüm metinleri, düzenlemeleri, çizimleri, fotoğrafları, filmleri, grafikleri ve diğer tüm unsurları (“Materyal”), telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarıyla korunur. Ontex, sadece Kullanım Şartları’nda açıkça ortaya konulan hükümler çerçevesinde bu Siteyi ve Materyali kullanmaya yönelik dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, imtiyaz bedeli bulunmayan ve geri dönülebilir bir lisans tanımaktadır. Bu Site ve Materyaldeki diğer tüm haklar, Ontex’te saklıdır.

Bu Sitedeki tüm ticari isimler, ticari markalar ve alan adları, Ontex’in logosu ve ismi de dahil olmak üzere tescilli olsun ya da olmasın, fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır ve söz konusu ticari isimlerin, ticari markaların ve alan adlarının her türlü kullanımı için Ontex’in önceden yazılı izni gerekir.

Fikri mülkiyet haklarımızın herhangi bir ihlali halinde maddi tazminatlar, yeterli çözümü oluşturmayabilir. Diğer durumlarda Ontex’in önünde bulunabilecek diğer tüm haklara ve çözümlere ilaveten Ontex, ihtiyati tedbirle veya başka bir yolla belli bir uygulamaya ya da muadil çözüme hak kazanacaktır.

Bu Sitenin veya Materyalin, fikri mülkiyet haklarımıza halel getiren veya getirebilecek herhangi bir kullanımının farkına varan Ziyaretçi, aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bunu derhal Ontex’e bildirecektir.

Bu Sitedeki herhangi bir Materyalin, Ziyaretçinin veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğinin farkına varan Ziyaretçi, aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bunu derhal Ontex’e bildirecektir.

Sınırlı taahhütler

Bu Site, Materyal, ürünler ve bu Site üzerinden sunulan hizmetler, hiçbir türde beyan veya taahhüt olmaksızın “olduğu gibi” esasında hazır edilmiştir. Yasaların izin verdiği tam ölçüde Ontex, tüm iştirakleri ve bunların ilgili direktörleri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, lisans sahipleri ve hizmet tedarikçileri bu Siteyle ve Materyalle ilgili olarak açık, zımni veya tüzel nitelikte olsun tüm beyanları ve taahhütleri açıkça reddeder.

Her ne kadar Sitedeki bilgilerin tutarlı ve güncel kalmasını güvence altına almak amacıyla her türlü özen gösterilmiş olsa da hatalar veya noksanlar konusunda Ontex hiçbir sorumluluk kabul edemez. Ontex, iştirakleri ve bunların ilgili direktörleri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, lisansörleri ve hizmet tedarikçileri, (i) pazarlanabilirlik ve belli bir amaca uygunluk, (ii) tasarruf yetkisi ve ihlal etmeme, (iii) bu Sitenin, Materyalin veya sistemlerin güvenliği, (iv) içeriğin doğru, tam, güncel, ilişkili veya güvenilir olduğu veya (v) bu Sitede hata, kesinti veya bilgisayar virüsü bulunmadığı hususundaki tüm beyanları ve taahhütleri sınırlı olmaksızın reddederler.

Yasaların izin verdiği maksimum ölçüde Ontex, iştirakleri ve bunların ilgili direktörleri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, lisansörleri ve hizmet tedarikçileri, kâr, gelir, tasarruf, veri veya iyi niyet kaybı dahil olmak üzere Ziyaretçinin bu Siteyi, Materyali kullanma hakkının kullanılmasından doğan veya bu Site üzerinden hazır edilen ürünler ve hizmetlerle bağlantılı olarak doğan hiçbir doğrudan, anlık, özel, örnek veya sonuçsal zarardan veya ziyandan ötürü yükümlü olmayacaktır.

Yukarıdaki yükümlülük sınırlamalarının her biri, iddia edilen yükümlülüğün sözleşmeye, ihmale veya başka bir haksız fiile, katı yükümlülüğe veya başka bir temele dayanıyor olmasına bakılmaksızın yasaların izin verdiği tam ölçüde uygulanır.

Tazmin güvencesi

Her bir Ziyaretçi, Ontex’i, bütün iştiraklerini ve bunların ilgili direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, lisansörlerini ve hizmet tedarikçilerini tazmin güvencesi altında tutacak ve bu meyanda taahhütte bulunacak ve sınırlı olmaksızın yasal harcamalar ile Ontex tarafından bir talebin çözümüyle veya hukuk danışmanlarının tavsiyesine dair ihtilafla bağlantılı olarak üçüncü tarafa ödenen, işbu belgede belirtilen herhangi bir hükmün Ziyaretçi tarafından ihlal edilmesiyle ortaya çıkarak Ontex tarafından üstlenilen veya maruz kalınan ya da Ziyaretçinin işbu belgede belirtilen herhangi bir hükmü ihlal ettiğine dönük herhangi bir iddiadan doğan her türlü tutar dahil her türlü zarara, ziyana, masrafa, yükümlülüğe ve harcamaya karşı tazmin güvencesi altında tutma taahhüdünde bulunacaktır.

Sitelere verilen linkler ve referanslar

Bu Siteye link verilmesi, Ontex’in önceden yazılı izni olmaksızın yasaklanmıştır.

Bu Site, diğer sitelere birtakım köprü bağlantıları ve diğer bilgi kaynaklarına referanslar içermektedir. Bu üçüncü taraf siteleri ile buralarda bulunan bilgiler sadece Ziyaretçilerin yararı ve rahatlığı içindir. Ontex, üçüncü tarafı ve onun sitesini onaylamıyor olabilir. Ontex, bu üçüncü taraf sitelerini incelemekten veya değerlendirmekten sorumlu değildir ve Ontex bu bilgilerin niteliğine veya tamlığına dair hiçbir garantide bulunmaz. Ontex, bu sitelerde bulunan herhangi bir bilgiye veya genel olarak bu Sitede atıf yapılan bir bilgiye başvurulmasından kaynaklanabilecek herhangi bir ziyandan ötürü her türlü sorumluluğu reddeder.

Sözleşme Bütünlüğü

Bu yasal uyarı, Ontex ile Ziyaretçi arasındaki bütün mutabakatı oluşturur ve Sitenin kullanımıyla ilgili olarak daha önceki tüm mutabakatların ve anlaşmaların üzerinde hüküm ifade eder ve bunların yerini alır.

Bölünebilirlik

Eğer işbu belgede belirtilen herhangi bir hüküm geçersiz veya yürütülemez hale gelirse kalan hükümler bundan etkilenmeyecek ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Yetkili hukuk ve yargı yetkisi

Bu yasal uyarı, Belçika yasalarına göre hüküm ifade edecek ve yorumlanacaktır ve bu yasal uyarıyla ilişkili her türlü anlaşmazlık, Belçika, Brüksel mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

İletişim bilgileri 

Sitenin kullanımıyla ilgili sorular, geri bildirimler, sorunlar şu adrese yönlendirilebilir: Ontex Group, Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem (Belgium) veya ontexinternational@ontexglobal.com.