Juridisch

Inleiding

Welkom bij Ontex.com ("de site"). Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van deze site door elke bezoeker (“de bezoeker”).  Door deze site te gebruiken, stemt de bezoeker ermee in te voldoen aan en te zijn gebonden door de inhoud van deze juridische kennisgeving.

Ontex behoudt zich het recht voor de juridische kennisgeving op elk gewenst moment en om eender welke reden te wijzigen of aan te passen. De herziene juridische kennisgeving is van toepassing op het gebruik van de site na de datum van publicatie van de herziene juridische kennisgeving op de site. Elke bezoeker moet deze juridische kennisgeving regelmatig nazien om te zorgen dat hij/zij vertrouwd is met de meest recente versie ervan.

Deze site bevat onderdelen die openstaan voor alle bezoekers en gebieden die met een wachtwoord beschermd zijn. Deze juridische kennisgeving is van toepassing op zowel de openbare gebieden van deze site als de gebieden die met een wachtwoord beschermd zijn.

Gebruiksvoorwaarden

Elke bezoeker mag deze site bekijken, items en informatie van deze site kopiëren of opslaan en pagina’s van deze site afdrukken voor intern zakelijk gebruik of voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van deze site mag gekopieerd, aangepast, vertaald, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, in licentie gegeven, gereproduceerd of verzonden worden, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opname of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex. Geen enkel(e) recht, titel of belang in deze site wordt overgedragen aan de bezoeker, met uitzondering van het beperkte recht op het gebruik van deze site onder de voorwaarden zoals uitdrukkelijk hierin vermeld.

De site mag niet worden gebruikt op een manier die schade aan de website tot gevolg heeft of kan hebben, of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de site kan aantasten, of op enigerlei wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

Deze site mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden die verband houden met marketing of systematische of automatische verzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot webscrapen, gegevensanalyse, gegevensextractie en het verzamelen van gegevens) op of in verband met de site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex.

Intellectuele-eigendomsrechten

Deze site en alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen en elk ander element van deze site (“het materiaal”) zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Ontex verleent enkel een wereldwijde niet-exclusieve royaltyvrije herroepbare licentie voor het gebruik van deze website en het materiaal onder de voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet onder de gebruiksvoorwaarden. Alle andere rechten op deze site en het materiaal zijn voorbehouden aan Ontex.

Alle handelsnamen, handelsmerken en domeinnamen op deze site, al dan niet geregistreerd, waaronder het logo en de naam van Ontex, zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en elk gebruik van dergelijke handelsnamen, handelsmerken en domeinnamen vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex.

In geval van schending van onze intellectuele-eigendomsrechten, is het mogelijk dat een geldelijke schadevergoeding niet per se een toereikende remedie vormt. Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die anderszins beschikbaar zijn voor Ontex, zal Ontex het recht hebben op specifieke prestaties of een billijke vergoeding bij rechterlijk bevel of anderszins.

De bezoeker die zich bewust wordt van enig gebruik van deze site of materiaal dat in strijd is of kan zijn met onze intellectuele-eigendomsrechten, dient dit onmiddellijk te melden aan Ontex via onderstaande contactgegevens.

De bezoeker die zich bewust wordt van enig materiaal op deze site waarover de bezoeker van mening is dat dergelijk materiaal inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van de bezoeker of een derde partij, dient dit onmiddellijk te melden aan Ontex via de onderstaande contactgegevens.

Beperkte garanties

Deze site, het materiaal, de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze site, worden u verstrekt in de huidige staat, zonder vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook. In de ruimste mate toegestaan door de wet, nemen Ontex, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners uitdrukkelijk afstand van alle voorstellingen en garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet, impliciet of statutair, met betrekking tot deze site en het materiaal.

Ontex aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen, hoewel alle maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op de site juist en actueel is. Zonder beperking nemen Ontex, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners, afstand van alle verklaringen en garanties (i) van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, (ii) van titel en niet-overtreding, (iii) met betrekking tot de veiligheid van deze site, het materiaal of de systemen, (iv) dat de inhoud accuraat, volledig, actueel, relevant of betrouwbaar is of (v) dat deze site vrij is van fouten, onderbrekingen of computervirussen.

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, zullen Ontex, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of bijkomende verliezen of gevolgschade, met inbegrip van verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens of goodwill, die op enige wijze voortvloeien uit het gebruik van, of beëindiging van het recht van de bezoeker op het gebruik van deze site, het materiaal of in verband met de  producten en diensten  die beschikbaar zijn gemaakt via deze site.

Elk van de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid is van toepassing in de ruimste mate toegestaan door de wet, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere vorm.

Vrijwaring

Elke bezoeker zal Ontex, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners vrijwaren en zich ertoe verbinden hen gevrijwaard te houden tegen alle verliezen, schade, kosten, verplichtingen en onkosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele door Ontex aan een derde partij ter voldoening van een vordering of geschil op het advies van de juridische adviseurs betaalde bedragen, opgelopen of geleden door Ontex die voortvloeien uit enige inbreuk door de bezoeker op een willekeurige bepaling die hierin gedefinieerd is, of voortkomend uit enige claim dat de bezoeker een bepaling die hierin beschreven staat, heeft geschonden.

Koppelingen naar sites en verwijzingen

Koppelingen naar deze site zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex.

Deze site bevat enkele koppelingen naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze sites van derden en de informatie daarop zijn alleen voor het belang en gemak van de bezoekers. Ontex hoeft de derde partij of haar site niet noodzakelijkerwijs goed te keuren. In de ruimste mate toegestaan door de wet, weigert Ontex elke verantwoordelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het klikken op deze koppelingen of anderszins volgen van deze verwijzingen.

Volledige overeenkomst

Deze juridische kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen Ontex en de bezoeker en annuleert en vervangt alle voorafgaande afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de site.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling hierin ongeldig of niet afdwingbaar zal blijken te zijn, zullen de resterende voorwaarden niet worden aangetast en zullen deze geldig en afdwingbaar blijven voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze juridische kennisgeving is het Belgisch recht van toepassing en geschillen met betrekking tot deze juridische kennisgeving zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

Contactgegevens

Vragen, feedback of bezorgdheden over het gebruik van deze site kunnen worden gericht aan Ontex Group, Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem (België) of ontexinternational@ontexglobal.com.