Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN ondersteunen

Onze duurzaamheidsstrategie werd ontwikkeld om aan te tonen welke actie we ondernemen om ruimere sociale en milieudoelstellingen, zoals de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN, te bevorderen en hoe we die actie kenbaar maken. Hieronder hebben we geschetst hoe onze werkzaamheden deze doelstellingen ondersteunen en naleven.

Geen armoede

Wat we doen

We waarderen de rechten van de mensen die verbonden zijn met onze producten en activiteiten in onze vestigingen en tijdens de volledige toeleveringsketen. We willen ervoor zorgen dat de mensenrechten van iedereen die betrokken is bij de productie en de toelevering van onze producten, worden nageleefd.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Alle leveranciers voor directe uitgaven ondertekenen de Gedragscode.
Tegen eind 2020 zetten we een systeem voor sociale verantwoordelijkheid op poten in onze vestigingen. Ook zal een systeem voor sociale verantwoordelijkheid voor onze leveranciers worden ingevoerd en in stand gehouden.

 

Gezondheid & welzijn

Wat we doen

Bij Ontex geven we om mensen. We proberen de levenskwaliteit van alle generaties, overal ter wereld, te verbeteren door de toegang tot basisdiensten van hoge kwaliteit te vergemakkelijken. We hebben het tot onze missie gemaakt om slimme, betaalbare hygiëneoplossingen aan te reiken aan vrouwen, aan mensen met persoonlijke zorgbehoeften en aan kinderen. 

Bovendien is een gezonde en veilige werkomgeving creëren een essentiële pijler van onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Door goede en veilige arbeidsomstandigheden en een gunstig evenwicht tussen werk en privé te bieden, erkennen we de bijdrage van onze medewerkers aan ons succes.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Tegen 2020:

 • De frequentiegraad voor ongevallen onder 6,5 brengen.
 • Onze productievestigingen zullen het OHSAS 18001-certificaat hebben.

Kwaliteitsonderwijs

Wat we doen

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht en is essentieel om de armoede terug te dringen, de gelijkheid te verhogen en mensen meer kansen in het leven te bieden. Vooral voor vrouwen en meisjes dragen moderne absorberende hygiëneproducten bij tot sociale vooruitgang, door het comfort en gemak te verhogen en door hen huishoudelijke taken uit handen te nemen. Sanitaire producten helpen het ziekteverzuim op het werk en op school terug te dringen en dragen zo bij tot een gelijkere en inclusievere maatschappij. 

Voor de verzorgingsproducten voor volwassenen werken we samen met The Incontinence Institute (TCI) en bieden we opleidingen aan gezondheidsinstellingen, personeelsleden, andere professionele gebruikers en verzorgers over alle aspecten van de evaluatie, het beheer en de behandeling van incontinentie. 

En binnen Ontex reiken we onze medewerkers elke dag weer aantrekkelijke leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan.

Gendergelijkheid

Wat we doen

We erkennen dat iedere medewerker zijn eigen unieke capaciteiten, ervaringen en eigenschappen meebrengt naar het werk. We geloven dat een gevarieerder personeelsbestand ons zal helpen een meer diverse markt te bereiken en een duurzame, rendabele onderneming te worden.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Voor de bestuursraad: we streven ernaar dat tegen eind 2020 ten minste 30 % van de leden van het Executive Team van een verschillend geslacht is. 
Voor het Executive Team: we streven ernaar dat tegen eind 2020 ten minste 30 % van de leden van het Executive Team van een verschillend geslacht is. 
Voor het Extended Leadership Team: we streven ernaar dat tegen eind 2020 ten minste 25 % van de leden van het Executive Team van een verschillend geslacht is.

Betaalbare en schone energie

Wat we doen

Vandaag wordt algemeen aangenomen dat het klimaat op onze planeet aan het veranderen is en dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten daarvan een van de belangrijkste oorzaken is. Bij Ontex zijn we ervan overtuigd dat de klimaatverandering op lange termijn rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke gevolgen kan hebben voor onze activiteiten. Daarom hebben we voor onszelf de ambitieuze doelstelling bepaald om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • Tegen 2030 willen we onze activiteiten koolstofneutraal maken (bereik 1-2). 
 • Tegen eind 2020 hebben alle belangrijke vestigingen het ISO50001-certificaat.

Degelijk werk en economische groei

Wat we doen

Ondernemingen zorgen voor banen en economische groei: via hun waardeketens stimuleren ze de economische activiteit. In 2017 haalde Ontex een verkoop ter waarde van € 2,4 miljard via de activiteiten van de onderneming en stelde het over de hele wereld meer dan 11.000 medewerkers tewerk. We willen ervoor zorgen dat wat we doen een positieve impact heeft op de planeet en het leven van de mensen. En bij onze aanhoudende groei zijn duurzame bronnen en het gebruik van materiële grondstoffen van cruciaal belang. Bovendien blijven we investeren in een betere werkomgeving en meer welzijn voor onze werknemers. We zijn ervan overtuigd dat als we onze mensen in staat stellen om te groeien ook onze onderneming zal groeien.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • Koolstofneutrale activiteiten tegen eind 2030.
 • Een systeem voor sociale verantwoordelijkheid voor leveranciers invoeren en in stand houden tegen eind 2020.
 • Een systeem voor sociale verantwoordelijkheid in onze vestigingen invoeren tegen eind 2020.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Wat we doen

Bij Ontex werken verschillende teams binnen de Groep samen aan een continue stroom van innovaties en verbeteringen op het vlak van comfort, pasvorm, milieuvriendelijkheid en prestaties. Zowel voor onze eigen merkproducten als voor toonaangevende retailermerken. Maar innovatie is meer dan vernieuwende producten ontwikkelen. We creëren ook vernieuwende serviceoplossingen op basis van ons marktonderzoek. Door ons te wijden aan duurzame industrialisering en innovatie te bevorderen in al onze activiteiten draagt Ontex bij tot de geleidelijke ontwikkeling van de regio's waar we actief zijn.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Bij elk concept voor een nieuw product beoordelen we de duurzaamheidsimpact ervan.
80 % van onze projecten voor onderzoek en ontwikkeling geklasseerd als duurzaam tegen 2020 volgens het scoreblad/LCA.

Minder ongelijkheden

Wat we doen

We verbinden ons ertoe om de mensenrechten na te leven. We doen dit zowel door onze eigen impact aan te pakken als door onze invloed te gebruiken om nadelige effecten die zouden kunnen volgen uit onze relaties met leveranciers en anderen, te helpen voorkomen.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • HR-doelstellingen: diversiteit en opleiding.
 • Tegen eind 2020 hebben alle fabrieken een project voor de plaatselijke gemeenschap geselecteerd. 

Verantwoordelijke productie en consumptie

Wat we doen

Maatschappijen moeten eerlijke en billijke manieren vinden om tegemoet te komen aan de behoeften en ambities van het individu, binnen de ecologische grenzen van de planeet. Ons uitgangspunt is om de milieu-impact van al onze activiteiten te beperken door voortdurend onze productie- en bedrijfsprocessen te verbeteren en vervuiling te voorkomen. Een beter begrip van de sociale en ecologische impact van producten en diensten is onze motor, zowel van de productlevenscycli als van de manier waarop we de duurzaamheidskenmerken van onze producten kenbaar maken.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • Koolstofneutrale activiteiten hebben tegen eind 2030.
 • Tegen eind 2017 moeten al onze vezels afkomstig zijn van gecertificeerde of gecontroleerde bronnen.
 • Eind 2018 moet al het katoen dat in tampons wordt gebruikt, afkomstig zijn van meer biologische bronnen.

Wat we doen

De belangrijkste maatschappelijke uitdaging waar we voor staan, is afval na consumptie. Vooral in de opkomende landen, waar onze producten na hun levensduur nog voornamelijk op stortplaatsen terechtkomen.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • We willen dat tegen eind 2020 geen productieafval meer op een stortplaats belandt.

Klimaatactie

Wat we doen

Als we het doel van het UNFCCC om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken willen bereiken, moeten we voortdurend onze energie-efficiëntie verbeteren, de koolstofvoetafdruk van onze producten, diensten en processen beperken en ambitieuze doelstellingen vastleggen voor het terugdringen van onze uitstoot. Ontex investeert in hernieuwbare energiebronnen, geeft voorrang aan energie-efficiënte praktijken, ondersteunt erkende certificeringen (zoals ISO50001) en gebruikt technologieën en infrastructuur voor schone energie.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • Koolstofneutrale activiteiten hebben tegen eind 2030.
 • Technologieën en infrastructuur voor schone energie inzetten.

Leven op land

Wat we doen

Ondernemingen en ecosystemen zijn met elkaar verbonden. Duurzaam landbeheer is essentieel om de integriteit en vitaliteit van de natuurlijke bronnen vandaag en voor toekomstige generaties te behouden en om te zorgen voor sociaal-economische groei en welvaart op lange termijn. Ontex past strategieën toe om verantwoordelijk bosbeheer en milieuzorg te stimuleren. Alle pulp die we gebruiken is gecertificeerd of gecontroleerd.

We passen principes voor ecologisch ontwerp toe bij het ontwerpen van onze producten, gebruiken op verantwoordelijke wijze gecertificeerde grondstoffen en produceren volgens verscheidene normen voor ecolabels, zoals Nordic SWAN en Ökotex. Om de impact van productafval te beperken, ontwikkelen we biologisch afbreekbare en composteerbare grondstoffen met een kleinere impact. 

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • Al onze vezels zijn afkomstig van gecertificeerde of gecontroleerde bronnen.
 • Eind 2018 moet al het katoen dat in tampons wordt gebruikt, afkomstig zijn van meer biologische bronnen. 

Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Wat we doen - Bedrijfsethiek

We verbinden ons ertoe om de mensenrechten te handhaven binnen onze eigen activiteiten en in onze toeleveringsketens, overal ter wereld. We helpen diepgewortelde sociale kwesties binnen onze toeleveringsketens aan te pakken, zoals lage lonen, vrijheid van vereniging en de mondigheid van arbeiders.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

 • Een systeem voor sociale verantwoordelijkheid in onze vestigingen invoeren tegen eind 2020.
 • Een systeem voor sociale verantwoordelijkheid voor leveranciers invoeren en in stand houden tegen eind 2020.

Partnerschappen voor de doelstellingen

Wat we doen

Door onze klanten te helpen sterke merken uit te bouwen en topproducten te maken, kunnen we mooie successen boeken. Daarom investeren we in relaties op lange termijn en delen we onze knowhow om partnerschappen met onze klanten te ontwikkelen. We vormen ook partnerschappen met onderzoeksinstellingen en universiteiten, werken nauw samen met onze klanten en leveranciers om hun behoeften te begrijpen, en luisteren naar de eindklant. Bovendien wisselen we gedachten en ideeën uit met onze leveranciers en lanceerden we de Partnership Tracker om partnerschappen op lange termijn op te bouwen met onze voorkeursleveranciers. We werken over verschillende functies in de onderneming heen om ervoor te zorgen dat we betrouwbare en duurzame producten op de markt kunnen brengen tegen een betaalbare prijs. Via enkele belangrijke partnerschappen met externe bedrijven worden we geprikkeld om onze activiteiten voortdurend te verbeteren.